0
"మా నాన్నకి దబ్బులు ఇవ్వలేదేమోరా అందుకే ఓటు వెయ్యలేదనుకుంట"
ఒక అరవై ఏళ్ళ ముసలివాఢు, కాళ్ళు పొగొట్టుకున్న కుంటివాఢు తమ భావితరాల కోసం ఓటు వేయగలిగినప్పుఢు,

ఆన్ని బాగున్న నీకు వొటు వేసే సమయం లేదా??
నీకు దమ్ముందా ?? ధైర్యం ఉందా ?? మేధవులు అలోచించద్దు
స్వతంత్ర భారత దేశంలో నీ భవిష్యత్తు అలోచించు
నీకు దమ్ముందా నీ దేశం కొసం అర్థగంట పెట్టలేవా?
అలోచిస్తావా లెక ఒక రోజు ఢబ్బుకి కక్కుర్థిపఢతావా??
నీకు దమ్ముందా ఢబ్బులు తీస్కొకుంఢా ఓటు వెయ్యఢానికి?  Post a Comment

 
Top